Category Archives: PC

3D-skrivare för slöjd & bild

3D-skrivare har funnits på marknaden ett tag och används både av designers och inom tillverkningsindustri som ett sätt att ta fram enkla och billiga modeller och protoyper. Idag finns 3D-skrivare i en mänd storlekar, modeller och prisklasser, allt ifrån små skrivbordsmodeller upp till stora robotar som kan producera hela byggnader. Tackvare att utvecklingen har gått framåt, tekniken har förenklats och därmed kunnat bli billigare så möjliggör detta för skolor att också använda sig av den i undervisningen vilket kan ge möjligeter till att använda material och arbetssätt som inte tidigare varit möjligt. T.ex. har man bl.a. på teknikprogrammen inom gymnasieskolan använt 3D-skrivare i flera år men man mycket väl också kunna använda det inom flera ämnen i grundskolan.

I mars 2017 kom regeringskansliet med ett förslag på tillägg till den befintliga kursplanen (Lgr11/Lgy11) där fokus på elevernas digitala kompetens stärks ytterligare bl.a. i slöjdämnet och användandet av 3D-skrivare faller väl in under det och skulle kunna vara ett sätt att arbeta för att komplettera de tekniker som behandlas idag.

"Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker i årskurs 7–9: Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik." 

3D-skrivare finns att köpa hos de flesta teknikåterförsäljare och enkla modeller ligger mellan 5000-10000kr.

Länkar:
http://www.regeringen.se/493c41/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf​
https://www.dustin.se/product/5010993851/finder-creative-tools-special-edition-2ar-serviceavtal
http://www.clasohlson.com/se/3D-skrivare-FlashForge-Finder/38-7720  

Använda sparade mallar i Office 365

I och med den pågående övergången till Office 365 så har man nu flyttat över de mallar och dokument som tidigare fanns i den så kallade "Webbkatalogen" på kommunens server till SharePoint i Office 365 under:
SharePoint – Gruppwebblats – Dokument – Webkatalog 

När man ska hämta ett dokument i mappen, t.ex. en blankettmall som man vill använda och skriva i kan man göra på ett par olika sätt beroende på vilken filtyp mallen är sparad i och vad man tycker är bäst. 

Man kan inte skriva direkt i mallen utan man måste först kopiera den och göra den till sin egen.
Är det en .doc eller .exl-fil man ska använda fungerar det bra att använda den direkt i Word Onlie eller Excel Online Office 365, men är det en .odt eller .ott-fil så kan det vara bättre att ladda ner den och använda Libre Office för att skriva i dokumentet.

För att kopiera dokument till din One Drive kan man göra så här:

 1. Klickar man sig fram till dokumentmallen i mappen
 2. Högerklickar på filen man vill använda
 3. Välj "Kopiera till" i den meny som öppnas
 4. Välj "Din OneDrive" i det fönster som öppnas och klicka dig fram dit du vill spara mallen
 5. Klicka "Kopiera hit" för att spara en kopia av dokumentet till din One Drive

Mer om hur du kan använda funktionen "Kopiera till" för att dela dokument till grupper finns i inlägget "Kopiera till"

För att ladda ner en kopia till din dator kan man göra såhär:

 1. Klicka dig fram till dokumentmallen i mappen 
 2. Högerklicka på filen man vill använda
 3. Välj "Ladda ner" för att spara en kopia på din dator

Tips: Om man tycker att det är enklare så kan man istället klicka till vänster om filnamnet för att "bocka för" filen och sedan klicka på "Ladda ner" i menyraden högt uppe på sidan. Ibland kan en del av rubikerna i menyraden vara dolda och för att kunna klicka på dem behöver man klicka på de tre prickarna längst till höger i menyraden och öppna upp de dolda rubrikerna som en rullgardinsmeny. 

Ny funktion i Office 365 – ”Kopiera till”

Om man ska dela ett dokument via en grupp så tycker jag att det bästa är att lägga en separat kopia i gruppen så att man har kvar ett original i sin OneDrive. 
Tidigare om man velat lägga en kopia av en fil från t.ex. sin OneDrive i en grupp i Office 365 så har Microsofts rekommenderade metod varit att ladda ner filen till sin dator, gå till den aktuella gruppen och där ladda upp filen igen. Men ganska nyligen har man lagt till funktionen "Kopiera till" som gör att man kan kopiera filerna direkt från sin OneDrive till en grupps dokument.
Funktionen har fungerat lite si och så i början men nu fungerar den jättebra!

 1. Högerklicka på filen du vill kopiera i din OneDrive
 2. Klicka på "Kopiera till" i den meny som öppnas 
 3. Klicka på den grupp du vill kopiera filen till i fönstret som öppnas till höger på skärmen
 4. Finns det undermappar i gruppen kan du också klicka dig in i dem
 5. Klicka på knappen "Kopiera hit"

 

Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument

2017.03.09 kom regeringskansliet med en promemoria ang. "Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument" och innehåller flera ändringar och tillägg i så väl den generella läroplanen som i specifika kursplaner. Promemorian omfattar grundskolans alla stadier samt gymnasieeskolan och berör ett flertal ämnen men med tonvikt i matematik och teknikämnet. Texten finns att läsa i sin helhet på Regeringskansliets hemsida och kan laddas ner som PDF 

 

I den generella delen av läroplanerna förtydligas att skolans ansvar att:

 • eleverna utvecklar en förståelse för hur digitaliseringen på verkar både individen och samhället.
 • alla elever får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
 • eleverna utvecklar ett kritiskt och anvarsfullt förhållningssätt till digital teknik och ser både möjligheter och risker.
 • eleverna kan värdera information som förmedlas via digital teknik som t.ex. text, video mm.
 • upmärksamma både möjligheter och risker med ökad digitalisering i sitt arbete med normer och värden.
 • skolbiblioteket används för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Matematik

Inom matematik ligger fokus i tilläggen på programmering genom algebra och algoritmer.
För åk1-3 främst genom att skapa stegvisa instruktioner bl.a. med hjälp av symboler.
I de högre åldrarna ska man även där arbeta med programmering, då i olika visuella programmeringsmiljöer men i åk7-9 också hur algoritmer kan användas i programmering för matematisk problemlösning.

För att arbeta med stegvisa instruktioner i åk1-3 tänker jag att man dels kan göra med digitala pussel som t.ex. Osmo men  också genom lekar där man t.ex. ritar upp rutsystem på marken eller golvet och låter eleverna "programmera" varandra att röra sig på ett visst sätt över rutsystemet utifrån skrivna instruktionsscheman och kommandon för att skapa en försåelse för hur enkel programmering kan fungera. När det gäller visuella programmeringsmiljöer för de högre åldrarna finns det ett flertal olika webbaserade plattformar som t.ex. Scratch som man kan använda eller appar som Swift Playground för iPad eller Lightbot.

Teknik

I teknikämnet ligger fokus till stor del på att programmera och styra fysiska konstruktioner.
I de lägre åldrarna färdiga robotar som t.ex. Code & Go Robot Mouse för att sedan i de högre åldrarna programmera och styra egna konstruktioner t.ex. med tekniklego eller annat. I åk7-9 kommer det också in ett moment kring verktyg för ritningar och simulering som t.ex. olika typer av Cad-program.

Samhällskunskap

I samhällskunskap lyfter tilläggen fram ditala medier och aspekter i arbetet med källkritik och urskiljer budskap, avsändare och syfte i alla typer av medier både traitionella och digitala.
För åk7-9 finns en aspekt om hur programmering och algoritmer påverkar den information vi får till oss genom vilka inlägg som sociala medier och sökmotorer visar oss. Det finns också en del om hur digitalisering påverkar t.ex. arbetsmarknaden.

Naturorienterande ämnen

Tilläggen i NO rör åk7-9 och tar upp digitala verktyg för simulering t.ex. appar med periodiska sytemet där man får se bilder av ämnet dess molykylära uppbyggna och användningsområden, atommodeller, anatomi osv. Det finns även här en tillägg om källkritisk granskning av information och fakta i alla typer av medier, både traditionella och digitala.

Svenska/SVa

Kursplanetexten i Sv/SvA tycker jag är mycket intressant ur perspektivet av digitala verktyg. Redan texten som idag finns i Lgr11 är refererar på flera punkter till hur man kan använda sig att text och språk i samband med digitala uttryckssätt som till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. I det nya tillägget tar man på ett ännu tydligare sätt upp "texter i digitala miljöer med länkar till interaktiva funktioner" för åk1-3. Detta kan syfta på t.ex. appar/dataspel där språkliga färdigheter tränas. För åk6 lyfts ansvarsaspeketen vid kommunikation vida digitala- och andra medier för och för åk7-9 vikten av källhänvisningar även vid användning av digitala medier utifrån en källkritisk perspektiv.

Slöjd

Det enda av de praktiska ämnena som finns representerade bland tilläggen och texten kan här tolkas på två olika sätt som inte behöver vara motstridiga utan snarare kan komplettera varandra.
Formuleringen lyder "Hur material kan kombineras med digital teknik" och när vi i ämneskollegiet Praktiskt- estetiska ämnen i kommunen diskuterade detta så tolkade vi det dels utifrån hur digital teknik kan användas för att kombinera olika material och dels utifrån att man kan kombinera slöjdmaterial med digitala funktioner. 
Det första kan innefatta t.ex. programerabara symaskiner, 3D-skrivare, egendesignade utskrifter på tryckmaterial osv. och det andra kan öppna upp för ämnesövergripande samarbeten t.ex. med Teknikämnet där man kan ge föremål skapade i slöjden ytterligare funktioner genom elektronisk utrustning. 

 

Sway – Presentationer i Office 365

Sway är ett presentationsverktyg i Office 365 som man kan säga är lite av en blanding mellan Power Point och Prezi.
Men instället för att man placerar text och media i ett bildspel som "slides" som man gör i Powerpoint eller som en "mindmap" som man gör i Prezi så arbetar man i Sway men så kallade "kort".

När man klickar på Sway-ikonen på startsidan i Office 365 öppnas en tom presentation och man och i menyraden överst kan man välja olika funktioner.

 

Kort

Detta är den meny som man använder till största delen för att skapa sin presnetation. Genom att klicka och dra in olika typer av kort/block från vänsterspaten till arbetsytan blildkort, ljud, video osv. bygger man upp presentationen. Man kan dels lägga korten efter varandra eller dra och släppa dem ovanpå varandra för att visa dem på samma presentationsskärm.
Längre ner i vänsterspalten finns ett avsnitt som heter "Gruppera" där man kan välja hur grupperna av bilder ska utformas och animeras i presentationen, eller så väljer man bara "Gruppera automatiskt" så skapar Sway presentationsflödet åt dig.

På de olika korten kan man sedan lägga in bilder, text, video mm och man kan med fördel använda sig av biblioteket med Creative Commons-material som finns i systemet. Sway ger förslag på material baserat på den text du skriver i presentation men man kan också klicka på "Förslag" i övre vänstra hörnet av skärmen för att öppna upp en lista på andra källor som t.ex. Youtube. 

Man kan också använda mikrofonen på datorn och spela in sig själv direkt i Sway och det man spelat in läggs in i presentationen som en ljudfil.


Design

Under design kan du välja typsnitt, textstil och teman som används i presentationen.

Layout

Här väljer du om presentations ska löpa från vänster till höger, uppifrån och ner eller visas som ett bildflöde.

Remix

Om man vill att Sway ska skapa all layout, design osv. och du bara lägger in materialet så kan man testa Remix.


Spela upp

För att spela upp presentationen klickar man på "Spela upp" till höger i menyraden och man kan sedan klicka sig framåt i presentationen med hjälp av kontrollerna i nedre högra hörnet på skärmen eller piltangenterna på tangentbordet.
Vill man sedan komma tillbaka till redigeringsvyn rör man markören över skärmen för att visa kontrollerna i övre högra hörnet på skärmen och lklickar på knappen med pennan. Bredvid pennan finns även en knapp med ett kugghjul där man kan ställa in b.la. tidsintervall för automatisk uppspelning. 


Jag tycker att Sway är ett bra presentationsverktyg för både lärare och elever.
Presentationerna blir snygga och roliga att titta på utan att man behöver lägga tid på att lägga in animeringar manuellt mellan olika segment och presentationsbilder. Jag tyckte dock att det tog ett litet tag innan man fick till ett bra arbetsflöde i programmet men när man väl fått grepp om hur det funkar så går det snabbt att göra sina presentationer.
Förhoppningsvis kan det här blogginlägget var en hjälp på vägen för att komma igång.
   

Att använda Skype

skype-logo-3966bb87b0-seeklogo-com-gifSkype har på senare tid utvecklat sina tjänster och idag kan man använda deras nätverk på ett flertal olika sätt. Endera kan ladda ner Skype-programmet gratis från skype.com och sedan skapa ett konto som man använder för att söka upp kontakter i systemet och för att andra ska kunna hitta dig. Men använder man bara Skype vid något enstaka tillfälle (eller om man använder en enhet som man inte har rättigheter att installera programvara på) kan man välja att skapa en tillfällig direktkonveration med en länk som är giltigt under 24h och som man skickar till den man vill kommunicera med.

 

skype

Installera Skype och skapa ett konto på en dator

1. Gå in på skype.com 

2. Klicka på "Ladda ner Skype" 

3. Välj dator och klicka på "Get Skype for Mac/PC" 

4. Programmet laddas ner till din dator och du lotsas igenom installationen. 

5. Klicka på "Skapa ett konto" och välj om du använda ett mobilnummer eller en e-postadress.

skapa-konto-skype

6. Välj ett lösenord och klicka på "Nästa"

När ditt konto skapats kan du i Skype-programmet söka efter den du vill ha kontakt med genom att klicka på "Kontakter" och skriva in namn eller skype-alias på den du söker i sökfältet "Lägg till kontakter". Genom att klicka på den gröna cirkeln med en gubbe och ett plustecken på till höger om personens namn kan du skicka en kontaktförfrågan. 

De personer du skickat kontaktförfrågningar till och de du har fått svar från samlas som ikoner under "Kontakter". Under varje ikon kan du se om personen är online eller offline. Är personen online kan du hålla markören över personens ikon och klicka på "Videosamtal" för att ringa upp och när mottagaren klickat på svara så etableras en videolänk mellan era datorer. 

Om du är online och blir uppringd ser du de genom att ett fönster visas där namnet på den som ringer syns tillsammans med en svara- och en avvisa-knapp. För att svara klickar du på svaraknappen och videolänken etableras. 

Direktkonversation

1. Gå in på skype.com 

2. Klicka på "Starta en konversation" 

3. Skriv in det namn som du vill använda i konversationen

skypekonto-kopia

4. Klicka på "Starta en konversation" 

5. En konversation skapas med en länk som man kan skicka till dem man vill bjuda in till konversationen.

konversationslank

6. För att starta ett videosamtal behöver man ladda ner en Skype-plugin.
Klicka på video-ikonen i övre högra hörnet på skärmen och klicka sedan på "Installera Plugin" och följ instruktionerna på skärmen så lotsas du genom installationen.

installation-klar

7. När pluginfilen har installerats kan du klicka på videoikonen igen för att starta konversationen vid den tidpunkt du och din konversationspartner har avtalat. 

8. När den man ska kommunicera med öppnar länken till konversationen så ser de att en videokonversation är startad och kan klicka på videoikonen på sin skärm för att upprätta videosamtalet mellan er, endera direkt i sin webbläsare eller i Skype-programmet om de har det installerat. 

Ska man ha konferenser med större grupper kan man koppla datorn till en projektor så att alla kan se de ni pratar med och ställa datorn (med webbkamera) vid projektorduken så att de ni pratar med kan se er.

Läs också: Skype i klassrummet

Pink Programming

Pink Programming är en ideell förening av kvinnliga programmerare som har fått en del uppmärksamhet under 2016. Syftet med föreningen är både att inspirera unga tjejer att börja med programmering och att hjälpa de som har hållit på ett tag att komma vidare och fortsätta att utvecklas.

Pink ProgrammingMan anordnar regelbundet sammankomster i Stockholm, Göteborg och Malmö som man kallar "Pink Programming Sundays" och anordnar både sommar och vinterläger där man har möjlighet att arbeta tillsammans under längre tid. Alla evenemang de anordnar är mycket populära och platserna bokas upp snabbt. Även om man inte har möjlighet att åka till någon av storstäderna och vara med på en sammankomst så kan man ändå ta del av mycket bra tips och idéer på hur man kommer igång med programmering på Pink Programmings blogg. Och bloggen är ju tillgängligt för både tjejer och killar också.

Länkar:

https://pinkprogramming.wordpress.com
http://www.99mac.se/artikel/9567-pink-odlar-intresset-for-programmering​

 

 

Selmas Saga – Programmering för de minsta

unnamedTillsammans med Julkalendern i SVT 2016 har Sveriges Television också släppt en app med ett enkelt spel där man styra Efraim von Tripplehatts luftskepp Valborg II mot tomtens rike. Varje dag öppnas en ny bana och man styr luftskeppet genom vindar mellan olika punkter på banan. För att styra luftskeppet placerar man pilar på rad nedanför banan som visar om det ska flyga uppåt, neråt eller rakt fram, inte helt olikt hur man programmerar händelser i ett programflöde.

Perfekt för de minsta eftersom man inte behöver kunna läsa för att spela utan bara kan tolka sumbolerna.
Appen finns för både Android och iOS och funkar på både mobiler och plattor.
Man kan också vara flera som delar på samma enhet eftersom man kan lägga till flera spelare som kan spara sina framgångar separat. Har man inte tillgång till iPads eller liknande eller hellre vill använda datorer så kan man spela spelet även på Barnkanalens hemsida. http://www.svt.se/barnkanalen/spel/

Bra grej att testa med anledning av Computer Science Education Week den här veckan!

Pris: Gratis!

Länkar:

https://itunes.apple.com/se/app/julkalendern-selmas-saga/id1178555993?mt=8&v0=WWW-EUSE-ITSTOP100-FREEAPPS&l=sv&ign-mpt=uo%3D4

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.svt.julkalendern2016

http://www.svt.se/barnkanalen/spel/

 

 

 

Handbrake – Gratis videokodning

handbrake_iconNär man arbetar med film och video kan man behöva ändra "kodek" eller filformat för att kunna spela upp sin film på alla enheter, webben osv. Mp4 ett universellt format som motsvarar mp3 men för video och fungerar så väl på nätet som alla olika plattformat. Med hjälp av gratisprogrammet Handbrake kan man enkelt konvertera sina videofiler, t.ex. för att kunna föra över dem till OneDrive och kunna dela och spela upp dem där.

 

Man kan också föra över material från DVD-skivor till datorn med programmet (dock ej kopieringsskyddade), för att spara dem på hårddisk och ha dem arkiverade och tillgängliga på det sättet.

Handbrake finns att ladda ner gratis för både PC och Mac.

Länk: https://handbrake.fr​