Hour of code

Hour of code! img_3185  img_3184

Prova på programmering Hour of Code är en global rörelse  som når tiotals miljoner elever i över 180 länder.

Vem som  helst kan arrangera en Hour of Code var som helst. Det finns en-timmes-övningar på över 45 språk. Inga förkunskaper behövs. Från 4 till 104 år.

Det här prövade jag och  de elever som jag undervisar. Det är en speciell vecka varje år i december som är världsomfattande men det går att testa när som helst.

Jag frågade eleverna om de ville testa och det var klart att de ville.

Det var hur kul som helst!img_3190

 Engagerade, motiverade och glada elever !

img_3187

Bedömningsstöd

questions-1922477__340

Bedömningsstöd

I några terminer har jag tillsammans med ämnesexperter vid Karlstads universitet och andra referenlärare från Malmö i söder till Umeå i norr arbetat med att ta fram bedömningsstöd i historia för kunskapskraven i år 6. Uppdragsgivare är Skolverket och syftet är att bedömningsstöden i SO- och NO – ämnena ska ersätta de nationella prov i SO- och NO- ämnena som togs bort för att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning.

Vi har träffats regelbundet under den här tiden och arbetat fram frågor, frågrställningar som sen har provats ut bland våra elever ute på skolorna. Vi har diskuterat, reflekterat, analyserat och fått en gedigen kompetensutveckling i ämnet. Elevsvaren har gett en fingervisning om frågorna/frågeställningarna fungerat, om något behövts justeras, om svaren överenstämt med det  som efterfrågades, om frågorna  var relevanta, fungerade textmaterialet, bilder och layouten? Materialet har varit ett arbetsmaterial som skickats fram och tillbaka mellan referenslärare och ämnesexperter men även till Skolverket för feedback. Justeringar har gjorts under arbetets gång för att få till ett så bra bedömningsmaterial som möjligt. De frågor som eleverna haft svårigheter att besvara har även varit de som vi har haft störst problem med att bedöma.

Redan i starten var en av frågorna: Hur skulle bedömningsstödet se ut och utformas  för att visa hur långt elever nått i förhållande till kunskapskraven? Bedömningsanvisningarna och materialet behövde vara tydligt, lätta att använda, underlätta arbetet för lärarna och ge eleverna en mer likvärdig bedömning runt om i landet.

  • Tankar, diskussioner och reflektioner under tiden har handlat om :

Vilka kunskapskrav testas  med frågorna ?

Hur kan eleverna på olika sätt visa att de nått kunskapskraven?                         

Progression, är den tydlig?

Tydliga frågor – lättare att bedöma men det behövs även frågor där progressionen tydligt framgår så att differentieringen blir synlig.                                                                                                                           

Kan vi omformulera frågan för att få bättre svar?                                                                         

Hur kan frågan visa att eleven kan ge svar som kan  vara både utvecklat och väutvecklat?

Kompetensutveckling på hög nivå i alla dessa diskussioner på träffarna. 

Undervisar vi eleverna så att de kan visa oss det vi ska bedöma?

Har eleverna fått öva de förmågor vi vill att de ska visa?

Kunskapskraven – ställer krav på min undervisning,  vilka metoder, vilket innehåll främjar elevernas måluppfyllelse.

Kan elever i åk 6 ”tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder” (kunskapskrav i historia i slutet av årskurs 6, Lgr11)? Ja, så klart de kan. Men det ställer krav på min undervisning, inte bara om ”historiska händelser, personer och tidsperioder”, utan också om att föra resonemang, om hur man upptäcker och kan visa på likheter och skillnader samt att jag presenterat eleverna för olika framställningar.

De fördjupade kunskaper i arbetet med kunskapskraven och  bedömningsstödet har utvecklat min undervisning.  Kunskapskraven visar  vart vi ska. Undervisningen ska motivera, ge eleverna en insikt i att de själva påverkar sin inlärning, lusten att lära.

 

Bedömningsstödet är en bra hjälp, ett verktyg för att utveckla undervisningen i ämnet.

När det är dags för betygssättning är det bra med hjälp och stöd i processen. Bedömningsstödet kan underlätta det arbetet.

Länktips

 

 Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda från Statens medieråd parts-1929877__340 Falska nyheter, vinklade budskap och propaganda blir allt vanligare. Ofta byggs trovärdigheten upp med hjälp av bild och film. Nu har Statens medieråd tagit fram ett skolmaterial som ska stärka barns och ungas ”visuella läskunnighet”, värna demokratin och bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Materialet riktar sig till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

http://www.statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nyttskolmaterialomfalskanyheterochpropaganda.2052.html

 

Sveriges befolkning 10 miljoner!                

Sveriges befolkning passerar 10 miljoner.world-549425_960_720 Du kan följa räkningen med SCB:s befolkningsklocka som  visar hur stor befolkningen är i realtid. Du hittar mer befolkningsstatistik och annan statistik Statistiska centralbyrån.

http://www.scb.se/  

 

GIS i undervisningen
abstract-1278060_960_720  Åsa Collander Celik  är So-lärare på        Mälarhöjdens skola och bloggar för Pedagog  Stockholm. Hon beskriver hur man kan arbeta med digitala verktyg och har flera inlägg, bra tips/länkar i sina blogg.

Hennes senaste inlägg är  "15 enkla exempel på GIS i undervisningen"

http://pedagogblogg.stockholm.se/granslost-digitalt-larande/2017/01/21/sa-anvander-jag-gis-i-undervisningen/ 

Ny termin – Nya möjligheter

Ny termin – Nya möjligheter!                  

Förväntningar

En ny termin har precis startat med  förväntansfulla elever och personal.
Vad kommer den här nya terminen innebära?
Vilka förväntningar finns hos eleverna? Vilka förväntningar har jag?Hur ska vi tillsammans uppfylla våra förväntningar?
Ja det är frågor som är viktiga att ställa till eleverna och till sig själv.board-142741__340
Det känns lättare att börja med något nytt efter ett sommarlov, jullov eller bara en helg. Själva tanken är att alltid göra arbetet tillsammans med eleverna under läsåret så bra som det bara går.
 

Funderingar

questions-1922477__340Hur skapar vi en bra lärmiljö tillsammans med eleverna? Hur ser det ut i klassrummet? Vilka mål har jag med undervisningen? Vilka kunskapskrav ska eleverna nå? Hur kan vi arbeta tillsammans i en öppen kommunikation med elever, föräldrar och kollegor?

Klassrummet

book-1294203__340

Några frågor som dyker upp när det gäller lärmiljön är:
Vad finns där s
om är nödvändigt? Är det något vi inte behöver? Något vi skulle behöva?
Vilka aktiviteter förekommer i klassrummet?.
Är det nödvändigt att ha alla böcker, pennor, och annat material där de är eller ska de stå någon annanstans
Finns allt material tillgängligt för alla ?
Kan placeringen av material och böcker leda till onödiga konflikter och spring i klassrummet?
Vilken klassrumsplacering fungerar bra ?
Behövs olika placeringar beroende på vad eleverna ska arbeta med?
Är det någon/några  av eleverna som behöver sitta på ett speciellt ställe i klassrummet?
Ska de sitta på samma platser hela tiden, eller ska det finnas möjlighet att byta?

Undervisning

En positiv inställning till lärande klassrummet. Det är kul att lära sig!  Det är viktigt att inte bara du tycker det i ditt klassrum. Engagera eleverna och se till att de blir aktiva lärande individer istället för mottagare av kunskap. Ställ höga och individuella krav på eleverna, men också på dig själv. Man kan mer än man tror!
Reflektion !
historia
Tänka efter vad målen för min undervisning är och vilka kunskapskrav ska eleverna nå. Kontinuerlig utvärdering där de framsteg jag och mina elever har gjort redovisas. Om undervisningen inte blev som jag tänkt är det inte värre än att andas ut och börja om på nytt igen.
Diskutera, planera, reflektera och utvärdera med kollegor. Öppna kort är något alla tjänar på i ett längre perspektiv.


 Ensam är vi starka – tillsammans är vi oslagbara.

Kommunikationmeeting-152506__340
Det är inte bara kollegor som vi behöver kommunicera med. Att alltid ha en öppen kommunikation med elever och föräldrar är också viktigt. Utvecklingssamtalet är en sak, men kommunikation är ett pågående projekt. En del elever behöver mer återkoppling och det gäller även för föräldrar. Det uppskattas av föräldrar när man kan ta kontakt och berättar positiva saker inte bara när det är negativa.

Glöm inte att också kommunicera med rektor.  Rektor är ingen tankeläsare. Är det något som du upplever inte fungerar i ditt klassrum som du behöver stöd eller hjälp med? Har du en idé eller vill du berätta om något som fungerar väldigt bra? Det är inte alltid du får som du vill, men det är bra om du ser till att du blir lyssnad på.

Utveckling
Den professionella lärarrollen är ett ständigt pågående utvecklingsarbete och möjligheterna till att ständigt utvecklas är det som gör det här jobbet så roligt!
Reflektera över undervisningen och var inte främmande för att utvecklas, förändra och förbättra.

board-142741__340