Bedömningsstöd

questions-1922477__340

Bedömningsstöd

I några terminer har jag tillsammans med ämnesexperter vid Karlstads universitet och andra referenlärare från Malmö i söder till Umeå i norr arbetat med att ta fram bedömningsstöd i historia för kunskapskraven i år 6. Uppdragsgivare är Skolverket och syftet är att bedömningsstöden i SO- och NO – ämnena ska ersätta de nationella prov i SO- och NO- ämnena som togs bort för att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning.

Vi har träffats regelbundet under den här tiden och arbetat fram frågor, frågrställningar som sen har provats ut bland våra elever ute på skolorna. Vi har diskuterat, reflekterat, analyserat och fått en gedigen kompetensutveckling i ämnet. Elevsvaren har gett en fingervisning om frågorna/frågeställningarna fungerat, om något behövts justeras, om svaren överenstämt med det  som efterfrågades, om frågorna  var relevanta, fungerade textmaterialet, bilder och layouten? Materialet har varit ett arbetsmaterial som skickats fram och tillbaka mellan referenslärare och ämnesexperter men även till Skolverket för feedback. Justeringar har gjorts under arbetets gång för att få till ett så bra bedömningsmaterial som möjligt. De frågor som eleverna haft svårigheter att besvara har även varit de som vi har haft störst problem med att bedöma.

Redan i starten var en av frågorna: Hur skulle bedömningsstödet se ut och utformas  för att visa hur långt elever nått i förhållande till kunskapskraven? Bedömningsanvisningarna och materialet behövde vara tydligt, lätta att använda, underlätta arbetet för lärarna och ge eleverna en mer likvärdig bedömning runt om i landet.

  • Tankar, diskussioner och reflektioner under tiden har handlat om :

Vilka kunskapskrav testas  med frågorna ?

Hur kan eleverna på olika sätt visa att de nått kunskapskraven?                         

Progression, är den tydlig?

Tydliga frågor – lättare att bedöma men det behövs även frågor där progressionen tydligt framgår så att differentieringen blir synlig.                                                                                                                           

Kan vi omformulera frågan för att få bättre svar?                                                                         

Hur kan frågan visa att eleven kan ge svar som kan  vara både utvecklat och väutvecklat?

Kompetensutveckling på hög nivå i alla dessa diskussioner på träffarna. 

Undervisar vi eleverna så att de kan visa oss det vi ska bedöma?

Har eleverna fått öva de förmågor vi vill att de ska visa?

Kunskapskraven – ställer krav på min undervisning,  vilka metoder, vilket innehåll främjar elevernas måluppfyllelse.

Kan elever i åk 6 ”tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder” (kunskapskrav i historia i slutet av årskurs 6, Lgr11)? Ja, så klart de kan. Men det ställer krav på min undervisning, inte bara om ”historiska händelser, personer och tidsperioder”, utan också om att föra resonemang, om hur man upptäcker och kan visa på likheter och skillnader samt att jag presenterat eleverna för olika framställningar.

De fördjupade kunskaper i arbetet med kunskapskraven och  bedömningsstödet har utvecklat min undervisning.  Kunskapskraven visar  vart vi ska. Undervisningen ska motivera, ge eleverna en insikt i att de själva påverkar sin inlärning, lusten att lära.

 

Bedömningsstödet är en bra hjälp, ett verktyg för att utveckla undervisningen i ämnet.

När det är dags för betygssättning är det bra med hjälp och stöd i processen. Bedömningsstödet kan underlätta det arbetet.